”ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތް 1440“ ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

”ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތް 1440“ ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު، ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ”ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތް 1440“ […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.