ބުރުގާއަކީ އިޚްތިޔާރީކަމެކޭ ބުނާނީ ޤުރްއާނާއި ސުންނަތަށް އިންކާރުކުރާ މީހެއް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

މުސްލިމް އަންހެނުން ބުރުގާ އެޅުމަކީ އިޚްތިޔާރީކަމެކޭ ބުނުމުގެ ޙައްޤެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޯންނާނެކަމަށާއި […]

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.