ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ މައްކާ ދަތުރުގައި މިފަހަރު 17 މެމްބަރުން

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ މައްކާ ދަތުރުގައި މިފަހަރު 17 މެމްބަރުން

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޒާމުކުރާ ”މައްކާ ދަތުރު“ގައި ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންގެ ޓީމެއް މައްކާއަށް […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.