ރޯދައިގެ ފިޤްހާ ބެހޭ ޕޮރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ރޯދައިގެ ފިޤްހާ ބެހޭ ޕޮރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ކުރިއަށްއޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހަށް އަމާޒުކޮށް އެ މައްސަރުގައި ހިފާ މަތިވެރި ރޯދައިގެ އަޅުކަންތައްތަކާއި […]

 49,075 total views

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.