ބަނގުރާ ވިއްކުމަކީ ކެސިނޯ އެޅުމަށް އޮތް ބަހަނާއެއް ނޫން: ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް

ބަނގުރާ ވިއްކުމަކީ ކެސިނޯ އެޅުމަށް އޮތް ބަހަނާއެއް ނޫން: ޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް

ބަނގުރާ ބުއިމަކީ އެ ވިއްކުމަށް އޮތް އުޒުރެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި ބަނގުރާ ވިއްކުމަކީ ކެސިނޯ އެޅުމަށް އޮތް […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.