ޢަޤީދާގެ 200 ސުވާލާއި ޖަވާބު (19): ސުވާލު 86 އިން 90 އަށް

ޢަޤީދާގެ 200 ސުވާލާއި ޖަވާބު (19): ސުވާލު 86 އިން 90 އަށް

ސ86: ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާއިރު ތިމަންގެ ލަފުޒުތަކަކީ މަޚުލޫޤެއްކަމަށް ބުނެއްޖެ މީހެއްގެ ޙުކުމަކީ […]

 1,719 total views

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.