ބާރަދުވަހު މަޢުލޫދު ކިޔުމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް

ބާރަދުވަހު މަޢުލޫދު ކިޔުމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް

އިހުޒަމާނުގައި ދިވެހިން ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރަމުން އައީ މުޅިންވެސް ދީނުގެފަރާތާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ […]

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.