40 ޙަދީޡްގެ ޝަރަހަ މަނަދޫގައި ފަށަނީ

40 ޙަދީޡްގެ ޝަރަހަ މަނަދޫގައި ފަށަނީ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ނ. މަނަދޫގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ ސްމާރޓް ސޮސައިޓީ ގުޅިގެން ސިލްސިލާ ދަރުސް […]

 3,215 total views

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.