ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން އެދެފި

ފާޙިޝް މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން އެދެފި

މާނައީ: ”ހަމަކަށަވަރުން، އީމާންވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުތުރުކަންބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކައާއި ، ޢަމަލު […]

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އެހީތެރިވެދިނުމަށް

Maldives Islamic Bank

އެކައުންޓްގެ ނަން:

JAMIYYATH SALAF

ޑޮލަރު އެކައުންޓް ނަންބަރު:

9901-01-55500000-101

ރުފިޔާ އެކައުންޓް ނަންބަރު:

9901-01-55500000-200

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.