އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ޢިލްމުވެރިން ތެދުވެއްޖެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ޢިލްމުވެރިން ތެދުވެއްޖެ.

ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، ދީނީ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އެހީތެރިވެދިނުމަށް

Maldives Islamic Bank

އެކައުންޓްގެ ނަން:

JAMIYYATH SALAF

ޑޮލަރު އެކައުންޓް ނަންބަރު:

9901-01-55500000-101

ރުފިޔާ އެކައުންޓް ނަންބަރު:

9901-01-55500000-200

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.