މިހާތަނަށް މީހަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ”ގެއްލުމުގެ“ ވާހަކަ

މިހާތަނަށް މީހަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ”ގެއްލުމުގެ“ ވާހަކަ

”ހެއްލުމަކީ ގެއްލުމެއް“ މިއީ ވަރަށްގިނައިން އަޑުއަހާ ބަހެކެވެ. ބޯދާ މުސްކުޅި ބަހެއްކަމެއް ނޫނީ […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.