ސަލަފްފޯރަމް އެންމެފަހުން ފުރުޤާން މިސްކިތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސަލަފްފޯރަމް އެންމެފަހުން ފުރުޤާން މިސްކިތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސަލަފްފޯރަމް ގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އަމީނިއްޔާ […]

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.