مسائل الجاهلية (11) އަދި (12) ޞައްޙަ ޤިޔާސްއަށް އިންކާރުކޮށް ފާސިދު ގިޔާސްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުން

مسائل الجاهلية (11) އަދި (12) ޞައްޙަ ޤިޔާސްއަށް އިންކާރުކޮށް ފާސިދު ގިޔާސްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުން

އެމީހުން ދަލީލުނަގައި އުޅެނީ އަލްޤިޔާސުލް ފާސިދު އިންނެވެ. (އެބަހީ ޤިޔާސްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ހަމަނުވާ، […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.