ބިދުޢަ (ޞަޙާބީ ބޭކަލުންގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ބަސްފުޅުތައް)

ބިދުޢަ (ޞަޙާބީ ބޭކަލުންގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ބަސްފުޅުތައް)

ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާއެއް ނުވަތަ މަގުފުރައްދާ މީހަކު ފާޅުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެޒަމާނެއްގައި ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރިން، އެފަދަ މީހުންނަށް ރައްދުދެއްވައި އެބައިމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ފުރެދުންތައް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ.

 284 total views

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.