ޢުޔޫން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓީމެއް މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާއަށް

ޢުޔޫން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓީމެއް މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާއަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންގެންދާ ޢުޔޫން އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ޓީމެއް މިމަހުގެ 24 ވަނަ […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.