ޢަޤީދާގެ 200 ސުވާލާއި ޖަވާބު (8): ސުވާލު 31 އިން 35 އަށް

ޢަޤީދާގެ 200 ސުވާލާއި ޖަވާބު (8): ސުވާލު 31 އިން 35 އަށް

ސ31 : ނަމާދާއި ޒަކާތުގެ ދަލީލަކީ ކޮބާ؟ ޖ: ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ […]

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.