ޝަޢުބާން މަސް: ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުޞަޠު

ޝަޢުބާން މަސް: ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުޞަޠު

ޝަޢުބާން މަހަކީ އެތައް ގޮތަކުން މާތްވެގެންވާ މައްސަރެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ، މީސްތަކުން […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.