ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ދަރުސެއް ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަރުސެއް މިމަހުގެ 28 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ (މާދަމާރޭ) ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ ދެއްވާ މިދަރުސްގެ މައުޟޫއަކީ ”އީމާންކަމާއި ޢަމަލާ ހުރި ގުޅުން“ މިއެވެ.

މާދަމާރޭ ޢިޝާނަމާދަށްފަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިމިވާ ދަރުސަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

 668 total views