އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރުގެ އިލްތިމާސެއް މަޖިލީސް މެމްބަރުންނަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނަށް އިލްތިމާސެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެދޭ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކޮށް، އިންޑިއާގައި އެމީހުންގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްކޮށް، ޙުކުމް ކުރުމުގެ ބާރު ލިބޭނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިސަރުކާރުން ސޮއިކުރުމާމެދު ރުހުންދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް ޢިޝާރާތްކުރައްވައި ޝައިޚް ސަމީރު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ދަރިއެއްގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު ހިންގައި، ޝަރީޢަތްކޮށް ޙުކުމް އިއްވަން ބޭރު ޤައުމެއްގެ އަތްދޮށަށް ދޫކޮށްލުމީ ދިވެހިޤައުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލާބަހުރި ގޮތްތޯ، މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ފުންކޮށް ވިސްނަވާލެއްވުމަށް ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

”ދިވެހި ލޮބުވެތި ދަރިއެއްގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު ހިނގައި، ޝަރީޢަތްކޮށް ޙުކުމް އިއްވަން ބޭރު ޤައުމެއްގެ އަތްދޮށަށް ދޫކޮށްލުމީ ދިވެހިޤައުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ލާބަހުރި ގޮތްތޯ، މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ފުންކޮށް ވިސްނަވާލެއްވުމަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން“ ޝައިޚް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

 808 total views