ޢައިނީޢީދުސްމައިލްސް ގައި ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތު

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި އަލް ހިޖްރަ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ’ޢައިނީޢީދުސްމައިލްސް‘ އިންވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ ތަފާތު ހުނަރުވެރި އައިޓަމުތައް ހުށައަޅާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

”މިއަހަރުގެ ޙައްޖުމަހުގެ 10، 11 އަދި 12 މި ތިންދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ކުރިޔަށްދާ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ބައިވެރިވެ، ހުނަރުވެރި އައިޓަމެއް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިވަނީ ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް ހުޅުވާލެވިފައި. ވީމާ ހަމަ ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ގުޅުންވާ ނަންނޯޓުކުރަންވީ.“ އިވެންޓު ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުފާވެރި އާއިލީ ހަވީރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށްދާ މި ޙަރަކާތް އޮންނާނީ މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 12 އަދި 13 މި ތިންދުވަހު، ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ.

މި އިވެންޓަކީ ކޮންމެ އަަހަރެއްގެ ބޮޑުޢީދާ ދިމާކޮށް މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެވެ. މިއަަހަރު ހަމައެކަނި ހުޅުމާލޭގައި ތިން ދުވަހަށް ކުރިޔަށްދާ މި ހަވީރުގައި ވަރަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

”މި އިންވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ ހުނަރު ދައްކާލަން ބޭނުންވާ ކުޑަކުދިން ނަންނޯޓުކުރުމަށް 7778695 މި ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައި ނުވަތަ މެސެޖު ކުރެއްވުން އެދެން. ނަންނޯޓު ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވާ ބުދަދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުގެ ކުރިން“ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 820 total views