މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ސަލަފުން މައްސަލަ ހުށައަޅައިފި

މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ ސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މީސްމީޑިއާގައި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެމްޑީއެން އުވާލުމަށާއި އަދި އެ ރިޕޯޓު ނެރުނު ފަރާތްތަކަށް ހައްޤު އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންދާއިރު، އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު އެންމެންވަނީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ސިޓީ ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ޖުމްލައަށް ފިއްތަވާލައްވާ.

 3,676 total views