ސަލަފް ސްކޫލްކުދިންގެ ސުވާލުމުބާރާތް: ސުވާލު 1-5

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ގުރޭޑް 6 ން 12 އިގެ ދަރިވަރުންނަށް!

ބައިވެރިވުމަށް ހަދާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ސުވާލުތަކާ ގުޅޭ ލިޔުން ކިޔާލާ! އެ ލިޔުން ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް މި ޖުމުލައަށް ފިތާލާ!

ލިޔުން ކިޔުަމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ!

 3,140 total views