ސަލަފް ސްކޫލްކުދިންގެ ސުވާލުމުބާރާތް: ސުވާލު 21-25

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ގުރޭޑް 6 ން 12 އިގެ ދަރިވަރުންނަށް!

ބައިވެރިވުމަށް ހަދާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ސުވާލުތަކާ ގުޅޭ ލިޔުން ކިޔާލާ! އެ ލިޔުން ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް މި ޖުމުލައަށް ފިތާލާ!

ސުވާލު 1-5 އަށް ޖަވާބު ނުދެވިވާނަމަ މި ޖުމުލައަށް ފިތާލާ!

ސުވާލު 6-10 އަށް ޖަވާބު ނުދެވިވާނަމަ މި ޖުމުލައަށް ފިތާލާ!

ސުވާލު 11-15 އަށް ޖަވާބު ނުދެވިވާނަމަ މި ޖުމުލައަށް ފިތާލާ!

ސުވާލު 16-20 އަށް ޖަވާބު ނުދެވިވާނަމަ މި ޖުމުލައަށް ފިތާލާ!

ލިޔުން ކިޔުަމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ!

 6,073 total views