އައްޝައިޚް އަބޫ ޒައިދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިސްލާމީ ޢަޤީދާއިން ޑޮކްޓަރީކަން ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ އައްޝައިޚް އަބޫ ޒަޢިދު ބިން މުޙައްމަދު ބިން މުޙައްމަދު ޤަބިއްޔު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރާއްޖެވަޑައިގެންނެވި އައްޝައިޚް އަބޫ ޒައިދު ގެ ދީނީ ފޯރަމްތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް ދަރުސްތައް މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޝައިޚް ގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި އައްޑޫސިޓީ ގެ ފަރާތުން ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމްޢިއްޔާ އެވެ. ޝައިޚް އަބޫ ޒަޢިދުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް މިއަދު އައްޑޫސިޓީގައި ފަށާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޝައިޚް މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އުއްމުލްޤުރާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދަވާ އުސްތާޛެއް ކަމުގައިވާ، އައްޝައިޚް އަބޫ ޒަޢިދު ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 އިން ފެށިގެން 24 އާއި ހަމައަށެވެ.

 1,376 total views