ވާބިލް އެހީ ޕްރޮގްރާމަށް ހޮވުނު ޢާއިލާތައް

ޒަރޫރީ ޙާޖަތްތައް ފުއްދުމުގައި ދަތިކަން ހުރި ޢާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން، ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ”ވާބިލް“ އަށް ފޯމު ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެހީ ލިބޭގޮތަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

A282926         A007023         A005170         A009986         A005841

A118233         A005072         A003910         A004369         A006851

A011774         A118224         A238925         A081597         A238679

A099960         A104969         A118190         A050255         A004633

A160699         A073526         A007031         A005255         A063434

A006584         A003898         A304906         A007066         A277760

A159719         A281127         A125464         A003954         A133391

A304824         A005002         A085004         A005388         A084809

A004951         A135496         A228828         A005936         A278072

 

މިފަރާތްތައް ހޮވާލެވިފައިވަނީ، ޖަމްޢިއްޔާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން މެމްބަރުންނާއި އަދި ޖަމްޢިއްޔާއިން އެކަމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ކޮމެޓީއަކުން، ޕޮއިންޓުދޭ އުސޫލުގެ މަތިން އެންމެ ގިނައިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ޢާއިލާތަކުގެ ތަރުތީބުންނެވެ.

 1,428 total views