އިސްލާމީޝަރީޢަތް ނޭނގި ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ނުވާނެ: ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

އިސްލާމީޝަރީޢަތް ނޭނގި ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ނުވާނެ: ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ދިވެހި ދައުލަތަކީ ﷲތަޢާލާގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ދައުލަތެއްކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި […]

ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުމެއް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ ލައިވް ސްޓްރީމް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންސް

ރޭޑިޔޯ ސަލަފް

މިއީ ރޭޑިޔޯ ސަލަފްގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ރޯދައިގެ އިރުޝާދު

މިއީ އައްޝައިޚް ސަމީރުގެ ރޯދައިގެ އިރުޝާދު ފޮތުގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން އެވެ.

ސަލާތް އެމްވީ

މިއީ ނަމާދުވަގުތު އެނގޭ ގޮތަށް ދިވެހިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން އެކެވެ.