Author: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 14 ޙައްޤު ނަފީކޮށް ބާޠިލުގޮތް ޘާބިތުކުރުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 31/08/2019

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބިނާވެގެންވަނީ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ ގެ މައްޗަށެވެ. (އެބަހީ: ނަފީކުރުމާއި ޘާބިތުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.) އެމީހުންގެ […]

 1,160 total views

ވިދާޅުވުމަށް

‎ مسائل الجاهلية 13-‎ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ޞާލިޙުން މާތްކޮށް މަތިވެރިކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 31/05/2019

އެމީހުން ޢިލްމުވެރިންނާއި ޞާލިޙުން ބޭކަލުނަށް މާތްކޮށް ހިތުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ […]

 912 total views

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (11) އަދި (12) ޞައްޙަ ޤިޔާސްއަށް އިންކާރުކޮށް ފާސިދު ގިޔާސްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 22/05/2019

އެމީހުން ދަލީލުނަގައި އުޅެނީ އަލްޤިޔާސުލް ފާސިދު އިންނެވެ. (އެބަހީ ޤިޔާސްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ހަމަނުވާ، […]

 1,432 total views

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (10) ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ވިސްނުމެއްނެތް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭ ބައެއް ކަމުގައިބުނުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 21/04/2019

އެމީހުން (ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މީހުން) ދީނަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށްބުނެ ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައިދައްކަނީ […]

 692 total views

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (9) ޢިލްމުވެރިންގެތެރެއިން ފާސީޤުންނާއި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އިޤްތިދާވުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 07/04/2019

އެމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާސިޤުންނާއި އަދި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އެމީހުން ތަބާވެއެވެ. […]

 836 total views

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 8 ނިކަމެތިން ތަބާވާގޮތް އެއީ ޙައްޤުގެ މަގު ނޫންކަމުގައި ދެކުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 30/03/2019

ބާޠިލުކަމެއްގެ ދަލީލުކަމުގައި އެމީހުން ދެކެނީ އެކަމަކަށް ތަބާވާ ބަޔަކީ ނިކަމެތިންނަށްވުމެވެ. މާތް ﷲ މި ވާހަކަ އަންގަވައި […]

 1,148 total views

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 7 : އާރާއިބާރުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތަކީ ޙައްޤު ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 10/02/2019

ޖާހިއްލިޔަ ޒަމާނުގެ މީހުންގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ބުއްދިއާއި، ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި، ވެރިކަމާއި […]

 700 total views