Author: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

ވިދާޅުވުމަށް

ޖުވާކުޅުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 20/09/2020

ޖުވާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ޙަރާމްކަމުގައި ފިޤުހުވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 3,118 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ބިދުޢަ (ތަޢާރުފު)

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 26/08/2020

ބިދުޢަތަކާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގައި ބިދުޢައިގެ ލަފްޒީ މާނައާއި އިޞްތިލާޙީ މާނަ އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ.

 338 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ބިދުޢަ – މުޤައްދިމާ

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 07/08/2020

ބިދުޢަތަކުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ބިދުޢަތަކާ ގުޅުން ހުރި ޙުކުމްތައް ދެނެގަތުމަކީ ނުހަނު މުހިންމުކަމެކެވެ. އެކަންތައްތައް ނޭނގޭ މީހާ ބިދުޢައިގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުން ނުހަނު ގާތެވެ.

 445 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށް ވެރިވެގަތް ޙާދިޘާ

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 20/07/2020

އުންމަތަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ހިތާމަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްކަން ފާޅުކޮށްގެން އުޅޭ، ޢަޤީދާއާ ފިކުރީ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގުން އެއްކިބާވެފައިވާ މީސްތަކުންނެވެ.

 1,260 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 7

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 14/07/2020

މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވެގެން މިކަން ތަރުތީބުކޮށްލުމެވެ. އަދި ދެމަފިރިންވެސް މިކަމުގައި ވިސްނައިގެން ގޮތް ނިންމުމެވެ.

 460 total views