Author: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

ވިދާޅުވުމަށް

ނަމާދަށް ކޮޅަށް ތެދުވާނީ ޤަމަތުގައި قَدْ قَامَت الصَّلَاة ކިޔުމުން ތަ؟

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 15/12/2020

މިމައްސަލައިގައި ހުރި ދަލީލުތަކުގެ އަލީގައި ޤަމަތްދިނުމުން ތެދުވާންވި ވަގުތާމެދު ޢިލްމުވެރިން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވެއެވެ. މިކަން އެބޭފުޅުން މައިގަނޑު ދެ ޙާލަތަކަށް ބައްސަވައެވެ.

 895 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ބިދުޢަ (ޞަޙާބީ ބޭކަލުންގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ބައެއް ބަސްފުޅުތައް)

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 05/11/2020

ބިދުޢަވެރި ފިރުޤާއެއް ނުވަތަ މަގުފުރައްދާ މީހަކު ފާޅުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެޒަމާނެއްގައި ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރިން، އެފަދަ މީހުންނަށް ރައްދުދެއްވައި އެބައިމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ފުރެދުންތައް މީސްތަކުންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވައެވެ.

 713 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ޖުވާކުޅުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 20/09/2020

ޖުވާގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ޙަރާމްކަމުގައި ފިޤުހުވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 3,509 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ބިދުޢަ (ތަޢާރުފު)

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 26/08/2020

ބިދުޢަތަކާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގައި ބިދުޢައިގެ ލަފްޒީ މާނައާއި އިޞްތިލާޙީ މާނަ އެނގުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ.

 645 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ބިދުޢަ – މުޤައްދިމާ

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 07/08/2020

ބިދުޢަތަކުގެ ނުރައްކާތެރިކަމާއި ބިދުޢަތަކާ ގުޅުން ހުރި ޙުކުމްތައް ދެނެގަތުމަކީ ނުހަނު މުހިންމުކަމެކެވެ. އެކަންތައްތައް ނޭނގޭ މީހާ ބިދުޢައިގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުން ނުހަނު ގާތެވެ.

 719 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށް ވެރިވެގަތް ޙާދިޘާ

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 20/07/2020

އުންމަތަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ހިތާމަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްކަން ފާޅުކޮށްގެން އުޅޭ، ޢަޤީދާއާ ފިކުރީ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގުން އެއްކިބާވެފައިވާ މީސްތަކުންނެވެ.

 1,493 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 7

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 14/07/2020

މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވެގެން މިކަން ތަރުތީބުކޮށްލުމެވެ. އަދި ދެމަފިރިންވެސް މިކަމުގައި ވިސްނައިގެން ގޮތް ނިންމުމެވެ.

 618 total views