Author: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

ވިދާޅުވުމަށް

ކަނބަލުންނަށް ފުރުޞަތުދެމާ! (3)

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު
  • ތާރީޚް: 11/07/2020

4- އެކަމުގައިބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް، ވަކިވެ ބަހާލެވިފައި އޮތުން: ކޮންމެކަމެއްވެސް ރީތިކޮށް ތަރުތީބުން […]

 4,728 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ކަނބަލުންނަށް ފުރުޞަތުދެމާ! (2)

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު
  • ތާރީޚް: 06/07/2020

ޝައްކެއްނެތެވެ! ރަނގަޅު ޖީލެއް ތަރުބިޔަތު ކުރެވޭނީ ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިޔަތުކުރެވިގެންނެވެ. މިއީ ދެމީހަކު […]

 4,315 total views