Author: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް

ވިދާޅުވުމަށް

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަކީ ވަކި ބައެއްގެ ވާރުތަ މުދާގަނޑެއްނޫން: ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 17/10/2017

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަކީ ވަކި ބައެއްގެ ވާރުތަ މުދާގަނޑެއް ނޫންކަމަށާއި އެގޮތަށް އެބަޔަކަށް ވިސްނިއްޖެއްޔާ […]

 368 total views