Author: ސަލަފް ނިއުސް

ވިދާޅުވުމަށް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ވިލިމާލޭގައި ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 01/04/2019

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ވިލިމާލޭގައި ސިލްސިލާކޮށް ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ވިލިމާލޭ […]

 472 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީކަމަށް ބުނުމަކީ ބުހުތާން ދޮގެއް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 29/03/2019

ޢިލްމުވެރީންނަށް ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން […]

 580 total views