ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަން އޮޅުވަމުންދާތީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި!

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 07/10/2019

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން ”ޕްރީލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް“ […]

ވިދާޅުވުމަށް

ބޮޑެތިބަދަލުތަކާއެކު ’ސަލާތުއެމްވީ‘ ގެ އަޕްޑޭޓެއް ނުކުމެއްޖެ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 07/09/2019

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ލޯންޗުކޮށްފައިވާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަންއެއްކަމަށްވާ’ސަލާތުއެމްވީ‘ ގެ އަޕްޑޭޓެއް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ނަމާދު […]

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 14 ޙައްޤު ނަފީކޮށް ބާޠިލުގޮތް ޘާބިތުކުރުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 31/08/2019

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބިނާވެގެންވަނީ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ ގެ މައްޗަށެވެ. (އެބަހީ: ނަފީކުރުމާއި ޘާބިތުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.) އެމީހުންގެ […]

ވިދާޅުވުމަށް

އަންހެނުން ޤާޟީކަމަށް އެރުވުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެއް: ޢިލްމުވެރިން

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 22/08/2019

އަންހެނުން ޤާޟީކަމަށް އެރުވުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. […]