ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް މުސްލިމުން ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 14/02/2019

މުސްލިމުން ކިތަންމެ ބައިމަދަސް، މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ކިތަންމެ ބޮޑު ދައުލަތަކާއިދެކޮޅަށްވެސް ހަތިޔާރު އުފުލާކަށް ހަގީގީ […]

ވިދާޅުވުމަށް

ޣައިރު ޤާނޫނީ ސާކިއުލާއަކުން ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 03/02/2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން ލިބިފައިވާ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދައެއް ގެޒެޓްވެސް ނުކުރާ […]

ވިދާޅުވުމަށް

ލާދީނީ މުޖުރިމުންނާއިމެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރާމީހުން ހާޒިރުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 14/01/2019

އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ފާޅުގައި ހަޖޫޖަހަމުންގެންދާ ލާދީނީ މުޖުރިމުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޣީރަތްތެރިވެ […]