ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

މައްކާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސެއްގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް:

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގް ގެފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސެއްގައި […]

 36 total views

ވިދާޅުވުމަށް

މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭނީ ނަމާދަށް ފުށުނާރާގޮތަށް: އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 13/12/2018

އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުންދާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ﷲ […]

 28 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތުގެ ޢަދުއްވުންނާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ހިސާބު އެއީ ދީނުގައި އެމީހެއްގެ މިންގަޑު: ޝައިޚް ސަމީރު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 22/11/2018

ﷲ ގެ ޝަރީޢަތުގެ ޢަދުއްވުންނާއިއެކު މުޖާލަސާކޮށް، އެމީހުންގެ ކޮންމެ ކަމެއް ތިމާއަށް ރަނގަޅުވާނަމަ […]

 32 total views