ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ކާފަރުންނާއި ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ އާޔަތްތައް މުސްލިމުންނަށް ނިސްބަތް ކުރުމަކީ ހަރުކަށި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޢަޤީދާ: ޝައިޚް ސަމީރު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 21/09/2018

ކާފަރުންނާއި ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވާރިދުވެފައިވާ އާޔަތްތައް މުސްލިމުންގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް […]

ވިދާޅުވުމަށް

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމްވަންތަކަން ނަގާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކާ އެއްކޮޅުވެވޭނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 13/09/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމްވަންތަކަމާއި، މިޤައުމުގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއި، އިސްތިޤްލާލްއާއި އަދި އަޚްލާޤިއްޔާތު ނަގާލަން މަސައްކަތްކުރާ […]

ވިދާޅުވުމަށް

ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމަށާއި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކިޔާ ޙާއްޞަ ދުޢާއެއްވޭތަ؟

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 28/08/2018

ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމާއި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ކުރަން ޚާއްޞަ ދުޢާތަކެއް ވާރިދުވެފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. […]