ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ކުޅެމުންދާ ގޭމުތަކާއިމެދު ވަރަށްބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 18/10/2018

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ކުޅެމުންދާ ގޭމުތަކަކީ އެއާމެދު ވަރަށްބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހިފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށާއި ކުދިންގެ […]

 68 total views

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (2) : ޖާހިލިއްޔަޒަމާނުގެ މީހުން އަޅުކަމުގައި ވަކިވެގެންފައިވާކަން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 14/10/2018

އެމީހުންގެ ދީނުގެ ކަންކަމުގައި އެމީހުންވަނީ ބައިބައިވެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. […]

 48 total views