ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

މުދަލަށް އޮންނަ ދަހިވެތިކަން އިތުރުވުމަކީ ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތެއް: ޝައިޚް މުޖްތަބާ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 24/05/2018

މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުގައި މުދަލަށް އޮންނަ ދަހިވެތިކަން އިތުރުވެގެންދިއުމަކީ ޤިޔާމަތުގެ ޢަލާމާތެއްކަމަށާއި ފަހު ޒަމާނުގައި […]

 88 total views

ވިދާޅުވުމަށް

إنا لله وإنا إليه راجعون

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 23/05/2018

ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ނިޔާވެގެން ދިއުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިލްމީ […]

 28 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ޢިލްމުވެރިން ތެދުވެއްޖެ.

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 22/05/2018

ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، ދީނީ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން […]

 52 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެއް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް:

  ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްވާނެކަމެއްކަމަށާއި މިކަން ޙަރާމްވުމުގައި އެތައް […]

 92 total views