Category: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ދުރޫސުލް އީމާންސިލްސިލާ އަލުން ފަށަނީ. އެކަމަކު މިފަހަރު މިސްކިތުން ބޭރުގައި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 13/09/2020

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ ދުރޫސުލް އީމާން“ ސިލްސިލާ ދަރުސްތައް ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އަލުން މި ސިލްސިލާ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސަލަފު ޔޫޓިއުބު މެދުވެރިކޮށެވެ. “ އަސްލު މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ މަޣްރިބު ނަމާދަށްފަހު ފަނޑިޔާރު މިސްކިތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަމުން އައި ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް. ނަމަވެސް ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސްތައް ބޭއްވުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ، މިދަރުސް ސިލްސިލާވެސް މިވަނީ މެދުކެނޑިފައި. އެހެންކަމުން މިސިލްސިލާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިފަށަނީ ސަލަފު ޔޫޓިއުބުގައި، އިންޝާﷲ ބޭނުމަކީ މި ދަރުސްތަކުގައި ނުނިމި ހުރި ދަރުސްތައް ގެނެސްދީ ސިލްސިލާ ފުރިހަމަކޮށްލުން.“ ދުރޫސުލް އީމާން ދަރުސް ސިލްސިލާގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް ޝިހާމް މުޙައްމަދު ސަލަފު ވެބްސައިޓަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ. ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިސްކިތުން ބޭރުގައި ސްޓޫޑިއޯގައި އަލުން މި ދަރުސްތައް ފަށާއިރު، ދަރުސްތައް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖަހާއިރު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޔޫޓިއުބު ޗެނަލުންނެވެ.  “  މިހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުރެއިން ފެށިގެން އަލުން މި ފަށަނީ. މި ސިލްސިލާގެ ދަރުސްތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ ޢާޤީދާގެ އެކިއެކި ފިލާވަޅުތަކާއި ބެހޭގޮތުން. ޔޫޓިއުބުން އަޅުގަނޑުމެން މިގެނެސްދޭން ފަށާ ދަރުސްތަކުގެ ދިގުމިނަކީ އާއްމުކޮށް 10 މިނެޓާއި […]

 15,549 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރިޕޯޓްތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 30 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ އަކުން ގޮވާލައިފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 23/07/2020

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ”އުތަމަ“ އިން އދ. ގެ އެކިއެކި އެޖެންސީ ތަކަށް […]

 11,019 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޭޕުކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 15/07/2020

އިސްލާމީވެށި ގެނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި މިހަފްތާގެ މައުޟޫއަކީ ”ރޭޕްކުރުން […]

 8,668 total views