ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ބޮން ގޮއްވައިގެން އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ކުޑަކުދިން މެރުމަކީ ދީނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްނޫން: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 26/04/2019

ބޮން ގޮއްވައިގެން އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި މަޢުޞޫމު ކުޑަކުދިން މެރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އުނގަންނައި […]

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (10) ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ވިސްނުމެއްނެތް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭ ބައެއް ކަމުގައިބުނުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 21/04/2019

އެމީހުން (ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މީހުން) ދީނަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށްބުނެ ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައިދައްކަނީ […]

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (9) ޢިލްމުވެރިންގެތެރެއިން ފާސީޤުންނާއި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އިޤްތިދާވުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 07/04/2019

އެމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާސިޤުންނާއި އަދި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އެމީހުން ތަބާވެއެވެ. […]

ވިދާޅުވުމަށް

ދަތިހާލުގައި އުޅޭ ޢާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ފަށައިފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 04/04/2019

ދަތި ޙާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު ފަށައިފިއެވެ.  […]