ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ސެކިއުލެރިޒަމް ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

 • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
 • ތާރީޚް: 21/10/2019

ސެކިއުލެރިޒަމް ގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކޮށް ޢިލްމީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ […]

 188 total views

ވިދާޅުވުމަށް

މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ސަލަފުން މައްސަލަ ހުށައަޅައިފި

 • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
 • ތާރީޚް: 17/10/2019

މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓު ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ […]

 296 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަން އޮޅުވަމުންދާތީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބަޔާނެއް ނެރެފި!

 • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
 • ތާރީޚް: 07/10/2019

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން ”ޕްރީލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް“ […]

 440 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ބޮޑެތިބަދަލުތަކާއެކު ’ސަލާތުއެމްވީ‘ ގެ އަޕްޑޭޓެއް ނުކުމެއްޖެ

 • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
 • ތާރީޚް: 07/09/2019

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ލޯންޗުކޮށްފައިވާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަންއެއްކަމަށްވާ’ސަލާތުއެމްވީ‘ ގެ އަޕްޑޭޓެއް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ނަމާދު […]

 68 total views

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 14 ޙައްޤު ނަފީކޮށް ބާޠިލުގޮތް ޘާބިތުކުރުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 31/08/2019

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބިނާވެގެންވަނީ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ ގެ މައްޗަށެވެ. (އެބަހީ: ނަފީކުރުމާއި ޘާބިތުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.) އެމީހުންގެ […]

 100 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އަންހެނުން ޤާޟީކަމަށް އެރުވުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެއް: ޢިލްމުވެރިން

 • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
 • ތާރީޚް: 22/08/2019

އަންހެނުން ޤާޟީކަމަށް އެރުވުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމްކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. […]

 96 total views