ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

އައްޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ނަޞޭޙަތް ދެއްވައިފި

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް:

ސައޫދީޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާގައި މިވަގުތު މާސްޓާސް ހައްދަވަމުންގެންދަވާ އައްޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް […]