ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީކަމަށް ބުނުމަކީ ބުހުތާން ދޮގެއް: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 29/03/2019

ޢިލްމުވެރީންނަށް ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ އެމް.ޑީ.ޕީކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން […]

ވިދާޅުވުމަށް

ފިތުނައިގެ ހަނގުރާމަތަކަށް ދާ ދިވެހިންނަކީ ޢިލްމުވެރީގެ ބަސްއަހާ ބައެއްނޫން: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 10/03/2019

ސީރިއާގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއެކު ފިތުނައިގެ ހަނގުރާމަ ތަކުގައި ބައިވެރިވާން ދާ ދިވެހިންނަކީ […]