Category: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ހެޑަށްއޮޅުން

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް
  • ތާރީޚް: 10/05/2018

ލިއުއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް   ހެޑަށް އޮޅުމަކީ މިޒަމާނުގެ ކުދިންނަށް […]

 688 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަކީ ވަކި ބައެއްގެ ވާރުތަ މުދާގަނޑެއްނޫން: ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 17/10/2017

ސަލަފުއްޞާލިޙުންގެ މަންހަޖަކީ ވަކި ބައެއްގެ ވާރުތަ މުދާގަނޑެއް ނޫންކަމަށާއި އެގޮތަށް އެބަޔަކަށް ވިސްނިއްޖެއްޔާ […]

 304 total views