ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ފިތުނައިގެ ހަނގުރާމަތަކަށް ދާ ދިވެހިންނަކީ ޢިލްމުވެރީގެ ބަސްއަހާ ބައެއްނޫން: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 10/03/2019

ސީރިއާގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއެކު ފިތުނައިގެ ހަނގުރާމަ ތަކުގައި ބައިވެރިވާން ދާ ދިވެހިންނަކީ […]

ވިދާޅުވުމަށް

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުންގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ އެއްވެސް ހެވެއް ނެތް: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކްރީ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 07/03/2019

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުންގެ ފަރާތުން މުސްލިމުންނަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް ހެވެއް ނެތްކަމަށާއި އެމީހުންގެ ޕްރޮޕެގެންޑާތަކާމެދު ހުޝިޔާރުވެތިބުމަށް  އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނައިބުރައީސް […]