ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

6 ރޯދައިގައި 6 ދަރުސް

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 05/06/2019

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި މިއަދުންފެށިގެން ޚާއްޞަ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއަދު ޢަޞްރު […]

ވިދާޅުވުމަށް

‎ مسائل الجاهلية 13-‎ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ޞާލިޙުން މާތްކޮށް މަތިވެރިކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 31/05/2019

އެމީހުން ޢިލްމުވެރިންނާއި ޞާލިޙުން ބޭކަލުނަށް މާތްކޮށް ހިތުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ […]