ކެޓަގަރީ: ޚަބަރު

ވިދާޅުވުމަށް

ލާދީނީ މުޖުރިމުންނާއިމެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރާމީހުން ހާޒިރުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 14/01/2019

އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ފާޅުގައި ހަޖޫޖަހަމުންގެންދާ ލާދީނީ މުޖުރިމުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޣީރަތްތެރިވެ […]

ވިދާޅުވުމަށް

މައްކާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސެއްގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް:

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގް ގެފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސެއްގައި […]