ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދަ

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 07/09/2019

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މުޙައްރަމު މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ސުންނަތެކެވެ.

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 14 ޙައްޤު ނަފީކޮށް ބާޠިލުގޮތް ޘާބިތުކުރުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 31/08/2019

އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބިނާވެގެންވަނީ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ ގެ މައްޗަށެވެ. (އެބަހީ: ނަފީކުރުމާއި ޘާބިތުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.) އެމީހުންގެ […]

ވިދާޅުވުމަށް

”އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ! އޭގައި ހިފާށެވެ. ފަހެ ތިބާގެ ހިތެއް ނުފުރޭނެއެވެ.“

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 02/06/2019

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޚަބަރުދެއްވަނީ ސުވަރުގެވަންތަވެރިން ކުރެ މީހަކު އެތަނުގައި ދަނޑު ގޮވާންކުރަން ބޭނުންވާނެކަމުގައެވެ. އޭނާ އެތަނުގައި އޮށެއް އިންދާއިރަށް ދަނޑުގޮވާންކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނިމިގެން ދާނެއެވެ.

ވިދާޅުވުމަށް

‎ مسائل الجاهلية 13-‎ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި ޞާލިޙުން މާތްކޮށް މަތިވެރިކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިޔުން

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
 • ތާރީޚް: 31/05/2019

އެމީހުން ޢިލްމުވެރިންނާއި ޞާލިޙުން ބޭކަލުނަށް މާތްކޮށް ހިތުމުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީ […]

ވިދާޅުވުމަށް

ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުވެވޭ ސަބަބުތަކާއި ބާޠިލުވާ ސަބަބުތައް

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 25/05/2019

މުއުމިނު އަޅާގެ މައްޗަށް އޮތީ ކިތަންމެ ކުޑަ ހެޔޮޢަމަލަކަށް ވިޔަސް އެއީ ކުޑަކަމެއްކަމުގައި ނުދެކުމެވެ. އަދި ކިތަންމެ ކުޑަ ނުބައިކަމެއްވިޔަސް އެކަމާ ދުރުހެލިވުމެވެ.

ވިދާޅުވުމަށް

”އޭ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ދެން އޮތީ މަރުވުމެއް ނުވާ ދެމި ތިބުމެވެ.“

 • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
 • ތާރީޚް: 16/05/2019

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم މިޙަދީޘްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ ޤިޔާމަތްދުވަހު ސުވަރުގެވަންތަވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު އަދި ނަރަކަވަންތަވެރިން ނަރަކައަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު، ކަންބަޅިއެއްގެ ސިފައިގައި ’މަރު‘ ގެނެވޭނެ ކަމެވެ. އަދި އެދުވަހުން ’މަރު‘ ޛަބަޙަ ކުރެއްވޭނެ ކަމެވެ.