ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމަށާއި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކިޔާ ޙާއްޞަ ދުޢާއެއްވޭތަ؟

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 28/08/2018

ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމާއި އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ކުރަން ޚާއްޞަ ދުޢާތަކެއް ވާރިދުވެފައިވާކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. […]

 76 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއަކީ ﷲ އަށް ޝިރުކު ކުރުން: އައްޝައިޚް މުޖްތަބާ ހަމީދު

  • ލިޔުނީ: ސަލަފް ނިއުސް ޓީމް
  • ތާރީޚް: 16/08/2018

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެދީނުގެ އަސްލުތަކަށް އިންކާރުކުރާ މީހުންނާ ބައިވެރިވެގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުން ނައްތާލެވޭނެ […]

 144 total views