ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ސުވަރުގެ ޔަޤީންވި ފުރަތަމަ ޢާއިލާ

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 04/05/2020

ޔަމަނުކަރައިން ނުކުމެގެން އެ ގާފިލާ މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ މައްކާއަށެވެ. އެގާފިލާގައި އެއްބަފާ ތިންބެއިން ތިއްބެވެ. އެއީ ޢާމިރު […]

 803 total views