ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

”އޭ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ދެން އޮތީ މަރުވުމެއް ނުވާ ދެމި ތިބުމެވެ.“

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 16/05/2019

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم މިޙަދީޘްގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވަނީ ޤިޔާމަތްދުވަހު ސުވަރުގެވަންތަވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު އަދި ނަރަކަވަންތަވެރިން ނަރަކައަށް ވެއްދެވުމަށްފަހު، ކަންބަޅިއެއްގެ ސިފައިގައި ’މަރު‘ ގެނެވޭނެ ކަމެވެ. އަދި އެދުވަހުން ’މަރު‘ ޛަބަޙަ ކުރެއްވޭނެ ކަމެވެ.

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (10) ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ވިސްނުމެއްނެތް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭ ބައެއް ކަމުގައިބުނުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 21/04/2019

އެމީހުން (ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މީހުން) ދީނަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށްބުނެ ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައިދައްކަނީ […]

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (9) ޢިލްމުވެރިންގެތެރެއިން ފާސީޤުންނާއި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އިޤްތިދާވުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 07/04/2019

އެމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާސިޤުންނާއި އަދި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އެމީހުން ތަބާވެއެވެ. […]

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 8 ނިކަމެތިން ތަބާވާގޮތް އެއީ ޙައްޤުގެ މަގު ނޫންކަމުގައި ދެކުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 30/03/2019

ބާޠިލުކަމެއްގެ ދަލީލުކަމުގައި އެމީހުން ދެކެނީ އެކަމަކަށް ތަބާވާ ބަޔަކީ ނިކަމެތިންނަށްވުމެވެ. މާތް ﷲ މި ވާހަކަ އަންގަވައި […]