Category: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށް ވެރިވެގަތް ޙާދިޘާ

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 20/07/2020

އުންމަތަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ހިތާމަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްކަން ފާޅުކޮށްގެން އުޅޭ، ޢަޤީދާއާ ފިކުރީ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ މަގުން އެއްކިބާވެފައިވާ މީސްތަކުންނެވެ.

 1,495 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 7

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 14/07/2020

މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، އެއްބަސްވެގެން މިކަން ތަރުތީބުކޮށްލުމެވެ. އަދި ދެމަފިރިންވެސް މިކަމުގައި ވިސްނައިގެން ގޮތް ނިންމުމެވެ.

 621 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ކަނބަލުންނަށް ފުރުޞަތުދެމާ! (3)

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު
  • ތާރީޚް: 11/07/2020

4- އެކަމުގައިބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް، ވަކިވެ ބަހާލެވިފައި އޮތުން: ކޮންމެކަމެއްވެސް ރީތިކޮށް ތަރުތީބުން […]

 4,744 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ކަނބަލުންނަށް ފުރުޞަތުދެމާ! (2)

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު
  • ތާރީޚް: 06/07/2020

ޝައްކެއްނެތެވެ! ރަނގަޅު ޖީލެއް ތަރުބިޔަތު ކުރެވޭނީ ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިޔަތުކުރެވިގެންނެވެ. މިއީ ދެމީހަކު […]

 4,319 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 28/06/2020

މި ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި އާދައިގެ ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ތިބާ ކިހާބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވަމުތޯ؟ […]

 6,628 total views