ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (10) ދީނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ވިސްނުމެއްނެތް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭ ބައެއް ކަމުގައިބުނުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 21/04/2019

އެމީހުން (ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މީހުން) ދީނަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށްބުނެ ދަލީލެއްގެ ގޮތުގައިދައްކަނީ […]

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية (9) ޢިލްމުވެރިންގެތެރެއިން ފާސީޤުންނާއި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އިޤްތިދާވުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 07/04/2019

އެމީހުންގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ފާސިޤުންނާއި އަދި އަޅުވެރިންގެ ތެރެއިން ޖާހިލުންނާ އެމީހުން ތަބާވެއެވެ. […]

ވިދާޅުވުމަށް

مسائل الجاهلية 8 ނިކަމެތިން ތަބާވާގޮތް އެއީ ޙައްޤުގެ މަގު ނޫންކަމުގައި ދެކުން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ
  • ތާރީޚް: 30/03/2019

ބާޠިލުކަމެއްގެ ދަލީލުކަމުގައި އެމީހުން ދެކެނީ އެކަމަކަށް ތަބާވާ ބަޔަކީ ނިކަމެތިންނަށްވުމެވެ. މާތް ﷲ މި ވާހަކަ އަންގަވައި […]