ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 28/06/2020

މި ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި އާދައިގެ ގެއެއް އެޅުމަށްޓަކައި ތިބާ ކިހާބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވަމުތޯ؟ […]

 4,448 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޭއަޅުކަން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 24/06/2020

ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެ ވަގުތެވެ. އެ ދަންވަރުގެ ފިނިކަމާއި، އަނދިރިކަމުގެ ވަގުތެވެ. ވަށައިގެންވާ އެތައް […]

 6,617 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ޟުޙާ ނަމާދު

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 21/06/2020

ﷲއަށްޓަކައި ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދި އަޅުކަންކުރާ މީހަކަށް އެކަމުގެ ދޮރުތައް އެކަލާނގެ ވަނީ […]

 8,684 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 3

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 16/06/2020

ހޮނިހިރު ދުވަހުގައިވެސް ރޯދަހިފުން ނަހީވުމާއި ހުއްދަވުން އެކި ޙާލަތްތަކުގައި ތަފާތެވެ. އެއީ ހުކުރުދުވަހާމެދު އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ތަފްޞީލާ އެއް ގޮތަށެވެ.

 293 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 2

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 09/06/2020

ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން ހުއްދައެވެ. އެއީ އެހެން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ހުކުރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުން ހުކުރު ދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފުން ޚާއްޞަކުރިކަމަށް ނުވާތީއެވެ.

 451 total views