Category: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ޟުޙާ ނަމާދު

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 21/06/2020

ﷲއަށްޓަކައި ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދި އަޅުކަންކުރާ މީހަކަށް އެކަމުގެ ދޮރުތައް އެކަލާނގެ ވަނީ […]

 9,352 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 3

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 16/06/2020

ހޮނިހިރު ދުވަހުގައިވެސް ރޯދަހިފުން ނަހީވުމާއި ހުއްދަވުން އެކި ޙާލަތްތަކުގައި ތަފާތެވެ. އެއީ ހުކުރުދުވަހާމެދު އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ ތަފްޞީލާ އެއް ގޮތަށެވެ.

 381 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 2

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 09/06/2020

ވަކި ޙާލަތްތަކެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން ހުއްދައެވެ. އެއީ އެހެން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ހުކުރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުން ހުކުރު ދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފުން ޚާއްޞަކުރިކަމަށް ނުވާތީއެވެ.

 560 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތައް – 1

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 02/06/2020

ވެ. ރޯދަ ހިފާއިރު ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ޙުކުމްތަކަކާއި އަދަބުތަކެއް ވެއެވެ. އެގޮތުން މިލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ރޯދަ ހިފުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ޙާލަތްތަކަށެވެ.

 716 total views

ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ލޯބި

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝް
  • ތާރީޚް: 30/05/2020

ދުނިޔެ މައްޗަށް އިންސާނާ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވުޖޫދުވާން ފަށާ ހިސާބުން ވެސް އޭނާއަށް […]

 6,808 total views