ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ފޭސްބުކަށް ބުރުގާ ނާޅާ ހުރި ފޮޓޯލުމުގެކުރިން މިވާހަކަ ކިޔާލާށެވެ.

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 02/05/2020

މިއީ ޢަޖާއިބުން ފުރިގެންވާ ވާހަކައެކެވެ. އުސްތާޛަކު ދަރިވަރަކަށް ކިޔުއްވާދެއްވެވި ވާހަކައެކެވެ. މަދީނާގައި ހިނގައި ގޮސްފައިވާ […]

 872 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ބާވާލެއްވުނު މި އާޔަތް ޔަހޫދީންނަށް ބާވާލެއްވުނުނަމަ އެމީހުން ތިބީ އެދުވަސް ޢީދުދުވަހަކަށް ހަދާށެވެ.

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 01/05/2020

ޔަހޫދީންނަކީ ސަމާވީ ދީނެއްގެ ބައެކެވެ. އެމީހުންނަކީ އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެމީހުންގެ ނޭއްގާނީކަމާއި މަކަރުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު […]

 272 total views

ވިދާޅުވުމަށް

”އޭރު ހުރީ ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތެއް ކިޔަވާށެވެ. އެ ސޫރަތް ފުރިހަމަނުކޮށް މެދުކަނޑާލަން ބޭނުންނުވީއެވެ.“

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 30/04/2020

މި ވާހަކަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީވެސް ހަމަ ތެދު […]

 280 total views

ވިދާޅުވުމަށް

މަދީނާގައި ހިނގައިފައިވާ ޙަޤީޤި ލޯބީގެ ވާހަކައެއް – 2 ވަނަބައި

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު
  • ތާރީޚް: 28/04/2020

އަސްލު މުޣީޘުގެފާނާއި ބަރީރާގެ ކައިވެނި ފުޅަކީ އެދެބޭކަލުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ކައިވެނިފުޅެއް ނޫނެވެ. ކުރިންވެސް ބުނިފަދައިން […]

 384 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ކެތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން
  • ތާރީޚް: 25/04/2020

ދުނިޔެމަތީގައި އިންސާނަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ހިތްދަތި އެއްވަގުތަކީއޭނާ އެ ބަޔަކު ދެކެ އެންމެ […]

 240 total views