ކެޓަގަރީ: ދީނީ ލިޔުން

ވިދާޅުވުމަށް

ނުރައްކާތެރި ޠާޢޫން ބަލި ފެތުރުނު ހިނދު ހިނގައިދިޔަ އާދަޔާ ޚިލާފު ޙާދިސާ އެއް

  • ލިޔުނީ: Sheikh Mohammadh Thoyyib
  • ތާރީޚް: 24/03/2020

ދުވަސްވަރަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަތަޙައާއި ކާމިޔާބީގެ އުފާވެރި ދޯދިތަކުން އަލިވިލެމުން ދިޔަދުވަސްވަރެވެ.މުސްލިމް އަބްޠާލުން ހޯދި މަތިވެރި […]

 820 total views

ވިދާޅުވުމަށް

ޖިންނި ޝައިޠާނުން އުޅޭ ތަންތަން

  • ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ
  • ތާރީޚް: 03/03/2020

އެހެން މަޚްލޫޤުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޖިންނީންނަށްވެސް އެސޮރުމެންނަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އެސޮރުމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި އުޅޭ ތަންތަނާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަމާއެކު އެނގެން އޮތީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން އެނގެންހުރި ކަންތައްތަކެވެ.

 77 total views