ސުވާލު

ރަމަޟާން މަހު ދޫވި ރޯދަތައް ޤަޟާ ނުކޮށް ޝައްވާލުމަހުގެ 6 ރޯދަ ހިފުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

މިމައްސަލައިގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސޮފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ދަލީލަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ބުރަވެވޭ ރަޢުޔަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފާއިތުވި ރޯދަތއް ޤަޟޯ ކުރުމަށްފަހު ޝައްވާލުމަހުގެ 6 ރޯދަ ހިފުމެވެ.