ސުވާލު

ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުރެގެން ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ލޯގަނޑެއްގެ ކުރިމަތީ ހުރެގެން ކުރާ ޞައްޙަ ވާނެއެވެ. އެ ލޯނގަޑު ހުރީ ނަމާދު ކުރަން ހުރި މީހާއާ ދިމާލުން ކުރިމަތީގައި ކަމުގައިވެފަ، އަދި ނަމާދު ކުރާމީހާ ލޯގަނޑުން ފެންނަން ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙަ ވެގެންވެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ނަމާދަށް ހުންނަ މީހާ، އޭނާގެ ނަމާދުން ބޭރު ޚިޔާލުތައް ގެނުވާ ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ބައްލަވާ: اللؤلؤ فتاوى الشيخ ابن جبرين، ص: 103.