ސުވާލު

ޣީބަ ބުނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެކަމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

ޣީބަބުނުމަކީ ޟީހަކާ ބެހޭގޮތުން އޭނަ ނުރުހޭ ވާހަކަ އެހެން މީހުން ކައިރީގައި ދެއްކުމެވެ. އޭނާގެ ކިބައިގައި ނެތްކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ އެވާނީ ބުހުތާނަކަށެވެ. މި ދެ ކަމަކީވެސް ބޮޑެތި ފާފައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެކަމެވެ. والله أعلم