ސުވާލު

އަންހެނުންގެ އިސްތަށިގަނޑު "ޑައި" ކޮށް ކުލަޖެއްސުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

އަންހެނުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ޑައިކޮށް ކުލަޖެއްސުމަކީ އަސްލު އޭގެ ޒާތުގައި ހުއްދަކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ކުލަޖައްސާއިރު ނުރަ ކަޅުކުރުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ކާފިރު ފާޖިރު އަންހެނުންނާއި އެއްގޮތްވުމުގެ ގޮތުން ކުލަޖެއްސުމަކީވެސް ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިގޮތަށް ބޮލުގައި ކުލަޖައްސާނަމަ ހިލޭފިރިހެނުންނަށް އެކަން ދެއްކުންވެސް ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ.

ބައްލަވާ: ”فتاوى نور على الدرب قيم الشاملة“ (22/2) الشيخ ابن عثيمين