ސުވާލު

ލޮލަށް ލެންސު ލެއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد :

الشيخ صالح الفوزان رحمه الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ”ފަރުވާއަކަށް ފަދަ ހާޖަތެއް މެދުވެރިވެގެނ  ލެންސު ލައްވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމުގައި މައްސަލައެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް އެކަހަލަ ހާޖަތެއް ނެތި ލެންސު ލެއްވުމުން ދުރުހެލިވުން އެދެވިގެންވެއެވެ. އެއީ ޙާއްޞަކޮށް ބޮޑު އަގުދީފައި އެކަން ކުރާނަމަ އެކަންވާނީ ނަހީކުރެއްވިގެންވާ އިސްރާފުކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ބައްލަވާ: المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان. (3/317)