ސުވާލު

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައިވާ ތަވީދުތައް އެޅުން ހުއްދަތޯ؟

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ތަވީދުތައް އެޅުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ އެންމެ ޞައްޙަ ބަސްފުޅަކީ އެއީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެނެ. އޭގެ ސަބަބުތަކަކީ:

  • ތަވީދުއެޅުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތަކުގައި އެފަދަ ތަވީދުތައް އިސްތިޘްނާ ކުރެވިފައި ނުވުން
  • އެއީ ޝިރުކުގެ ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތަވީދުތައް ހެދުމަށް ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެއް
  • އެފަދަ ތަވީދުތައް އަޅައިގެން އުޅޭއިރު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކަށް އިޙްތިރާމު ކުޑަކުރެވުން

ބައްލަވާ: الجامع الفريد (ص 45)