ކިތާބުއްތަޢުޙީދު – 105ވަނަ ކްލާސް – އައްޝައިޚް ސަމީރު


ސިލްސިލާ ކްލާސްތަކުގެ ތެރއިން ކިތާބުއްތައުޙީދުގެ 105ވަނަ ކްލާހުގެ ރިކޯޑިންގް –  ކްލާސް ނަންގަވައި ދެއްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް ސަމީރު