ކިތާބުއްތަޢުޙީދު – 107ވަނަ ކްލާސް – އައްޝައިޚް ސަމީރު


ސިލްސިލާ ކްލާސްތަކުގެ ތެރެއިން ކިތާބުއްތައުޙީދުގެ 107ވަނަ ކްލާހުގެ ރިކޯޑިންގް –  ކްލާސް ނަންގަވައި ދެއްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް ސަމީރު