ކިތާބުއްތަޢުޙީދު – 108ވަނަ ކްލާސް – އައްޝައިޚް ސަމީރު


ސިލްސިލާ ކްލާސްތަކުގެ ތެރެއިން ކިތާބުއްތައުޙީދުގެ 108ވަނަ ކްލާހުގެ ރިކޯޑިންގް –  ކްލާސް ނަންގަވައި ދެއްވާފައިވަނީ އައްޝައިޚް ސަމީރު