#29 މިނިޓްގެ 18 – (ފުލް އެޕިސޮޑް) ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް


#29 މިނިޓްގެ 18ވަނަ ޕްގޮރްގާމްގެ ރިކޯޑިންގް. މިޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންފައިވަނީ އައްޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމެވެ. މިއީ ސަލަފް ރޭޑިޔޯއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.